Śledź nas na:Morfologia szkieletu kończyny dolnej

KOŚĆ MIEDNICZNA - os coxae:

z przodu:

 • spina iliaca anterior superior - kolec biodrowy przedni górny

 • crista iliaca - grzebień biodrowy

 • ala ossi ili - talerz kości biodrowej

 

 • os ilium - kość biodrowa

 • fossa iliaca - dół biodrowy

 • tuberositas iliaca - guzowatość biodrowa

 • spina iliaca posterior superior - kolec biodrowy tylny górny

 • facies articularis - powierzchnia stawowa

 • spina iliaca posterior inferior - kolec biodrowy tylny dolny

 • incisura ischiadica major - wcięcie kulszowe większe

 • corpus ossis ischii - trzon kości kulszowej

 • spina ischiadica - kolec kulszowy

 • incisura ischiadica minor - wcięcie kulszowe mniejsze

 • ramus ossis ischii - gałąź kości kulszowej

 • os ischii - kość kulszowa

 • foramen obturatum - otwór zasłonowy

 • ramus ossis ischii - gałąźkości kulszowej

 • ramus inferior ossis pubis - gałąź dolna kości łonowej

 • facies symphysialis - powierzchnia spojeniowa

 • os pubis - kość łonowa

 • ramus superior ossis pubis - gałąź górna kości łonowej

 • pecten ossis pubis - grzebień kości łonowej

 • corpus ossis pubis - trzon kości łonowej

 • eminentia iliopubica - wyniosłość biodrowo - łonowa

 • corpus ossis ilii - trzon kości biodrowej

 • linea arcuata - linia łukowata

 • spina iliaca anterior inferior - kolec biodrowy przedni dolny

z tyłu:

 • linea glutea posterior - kresa pośladkowa tylna

 • linea glutea anterior - kresa pośladkowa przednia

 • labium externum cristae iliacae - warga zewnętrzna grzebienia biodrowego

 • linea intermedia - kresa pośrednia

 • labium internum cristae iliacae - warga wewnętrzna grzebienia biodrowego

 • facies glutea - powierzchnia pośladkowa

 • fossa acetabuli - dół panewki

 • tuberculum pubicum - guzowatość- łonowa

 • incisura acetabuli - wcięcie panewki

 • tuber ischiadicum - guz kulszowy

 • facies lunata - powierzchnia księżycowata

 • linea glutea inferior - kresa pośladkowa dolna

 

KOŚĆ UDOWA - femur lub os femoris:

z przodu:

 • caput femoris - głowa kości udowej

 • collum femoris - szyjka kości udowej

 • fovea capitis - dołek głowy

 • linea intertrochanterica - linia międzykrętarzowa

 • trochanter minor - kętarz mniejszy

 • epicondylus medialis - nadkłykieć- przyśrodkowy

 • facies patellaris - powierzchnia rzepkowa

 • epicondylus lateralis - nadkłykieć- boczny

 • corpus femoris - trzon kości udowej

 • facies anterior - powierzchnia przednia

 • trochanter major - krętarz większy

z tyłu:

 • fossa trochanterica - dół krętarzowy

 • tuberositas glutea - guzowatość- pośladkowa

 • labium laterale lineae asperae - warga boczna kresy chropawej

 • labium mediale lineae asperae - warga przyśrodkowa kredy chropawej

 • facies poplitea - powierzchnia podkolanowa

 • fossa intercondylaris - dół międzykłykciowy

 • condylus lateralis - kłykieć- boczny

 • condylus medialis - kłykieć- przyśrodkowy

 • linea intercondylaris - kresa międzykłykciowa

 • linea pectinea - kresa grzebieniowa

 • crista intertrochanterica - grzebień międzykrętarzowy

 

RZEPKA - patella:

z przodu:

 • basis patellae - podstawa rzepki

 • facies anterior - powierzchnia przednia

 • apex patellae - wierzchołek rzepki

z tyłu:

 • facies articularis - powierzchnia stawowa

 Zobacz także